היום שנים ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים לעומר

BROOKLYN Weather & Zmanim

BROOKLYN WEATHER
Dawn3:56
Earliest talis4:29
Sunrise5:36
Latest shema8:24
Latest shachris10:27
Midday12:52
Earliest mincha1:29
Plag hamincha6:38
Sunset8:09
Nightfall8:56
72 minutes9:21