היום אחד ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושלשה ימים לעומר

BROOKLYN Weather & Zmanim

BROOKLYN WEATHER
Dawn3:58
Earliest talis4:30
Sunrise5:37
Latest shema8:25
Latest shachris10:27
Midday12:52
Earliest mincha1:28
Plag hamincha6:37
Sunset8:08
Nightfall8:55
72 minutes9:20